ΝΕΑ
Κυριακή, 23 Απρίλιος 2017
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και την ειδική κατάρτιση στα κατά κλάδο Πυροσβεστικά καθήκοντα, τόσο των ιδιωτών που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, όσο και των Αξιωματικών, Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών που βρίσκονται στην ενέργεια για να γίνουν ικανοί στην εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους.
Ίδρυση της Πυροσβεστικής Σχολής

 Οι προαγωγές στους βαθμούς Αξιωματικών γίνονταν μετά από ευδόκιμη υπηρεσία των Αρχιπυροσβεστών, Οδηγών Α΄ τάξεως και Τεχνικών Α΄τάξεως, χωρίς να δώσουν γι΄ αυτό εξετάσεις, προαγωγικές τουλάχιστον. Αργότερα, με το Β.Δ. της 5/17 Δεκεμβρίου 1947 (ΦΕΚ 285 τεύχος Α΄), καθιερώθηκε ότι οι προαγωγές και των Αρχιοδηγών Β΄τάξεως, θα ενεργούνται μετά από ευδόκιμες έγγραφες εξετάσεις. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονταν οι υποψήφιοι ήταν:
· Ελληνικά (΄Εκθεση Ιδεών)
· Οργανισμός και Κανονισμός του Πυροσβεστικού Σώματος
· Πυροσβεστική Τέχνη
· Γνώσεις Αρχιτεκτονικής, Φυσικής και Χημείας.
Οι Αρχιπυροσβέστες, που έπαιρναν μέρος στις προαγωγικές εξετάσεις αυτές, περιλαμβάνονταν σε ένα πίνακα σειράς επιτυχίας, από τον οποίο, σύμφωνα με την σειρά αυτή, γίνονταν οι προαγωγές στον βαθμό του Σταθμάρχου Β΄τάξεως, όταν υπήρχαν θέσεις κενές.
Το κενό Παραγωγικών Σχολών στο Πυροσβεστικό Σώμα, κάλυψε ο Α.Ν. 360, της 2ας Απριλίου 1968, που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 73, τεύχος Α΄ΦΕΚ της 6ης Απριλίου 1968. Στο άρθρο 1 του Α.Ν. αυτού, διαλαμβάνεται ότι, « Δια την εκπαίδευσιν των υπαλλήλων εν γένει του Πυροσβεστικού Σώματος συνιστάται Πυροσβεστική Σχολή εδρεύουσα εν Αθήναις και περιλαμβάνουσα :
1. Τμήμα Πυροσβεστών,
2. Τμήμα Αρχιπυροσβεστών
3. Τμήμα Σταθμαρχών και
4. Τμήμα Επιμορφώσεως και Μετεκπαιδεύσεως Αξιωματικών και κατωτέρων υπαλλήλων απάντων των Κλάδων.
1. Δι΄αποφάσεως του Υπουργού της Δημοσίας Τάξεως εκδιδομένης μετά πρότασιν του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, δύνανται να λειτουργήσωσι παραρτήματα του Τμήματος Πυροσβεστών και εις ετέρας πόλεις της Ελλάδος».
Το άρθρο 2 του Α.Ν. αυτού, προβλέπει την υποχρεωτική εκπαίδευση των νέων  κατατασσόμενων στο Σώμα Δοκίμων Πυροσβεστών, στην Πυροσβεστική Σχολή, ενώ το άρθρο 3, προβλέπει ότι οι προαγωγές των πυροσβεστών Α΄Τάξεως στον βαθμό του Αρχιπυροσβέστου, θα γίνονται με εξετάσεις, οι δε επιτυχόντες θα εισάγονται για φοίτηση στην Πυροσβεστική Σχολή, και μετά την επιτυχή αποφοίτηση θα προάγονται στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστου.
Το άρθρο 4, ορίζει ότι: «Εφ’ εξής αι προαγωγαί εις τον βαθμόν του Σταθμάρχου β΄τάξεως ενεργούνται κατόπιν ευδόκιμου φοιτήσεως εις το Τμήμα Σταθμαρχών της Πυροσβεστικής Σχολής.
2. Εις το Τμήμα τούτο εισάγονται τη αιτήσει των, κατόπιν επιτυχών εισιτηρίων εξετάσεων, προς φοίτησιν, οι: α) Υποσταθμάρχαι, Υπαρχιοδηγοί, Αρχιπυροσβέσται και οδηγοί α΄ τάξεως, ασχέτου χρόνου υπηρεσίας εν τω αυτώ βαθμώ, β) Πυροσβέσται α΄ τάξεως, κεκτημένοι απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής ημεδαπής και τριετή υπηρεσίαν εν τω βαθμώ τούτω και γ) Πυροσβέσται α΄ τάξεως τελειόφοιτοι ή πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών ημεδαπής, έχοντες ενός έτους τουλάχιστον υπηρεσίαν εν τω βαθμώ τούτω.
3. Το χρονικόν διάστημα φοιτήσεως εις το Τμήμα Σταθμαρχών ορίζεται εκάστοτε δι΄αποφάσεως του Υπουργού της Δημόσιας Τάξεως, μετά πρότασιν του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν δύναται όμως να είναι έλαττον των εννέα (9) μηνών.
4. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται ίσος προς τας υφισταμένας κενάς οργανικάς θέσεις ως και τας κενωθησομένας τοιαύτας μέχρι τέλους του επομένου της ενάρξεως της εκπαιδευτικής περιόδου έτους δυνάμενος να αυξάνεται κατά 10».
Τον ιδρυτικό της Σχολής Α.Ν., ακολούθησε το 646/1969 Β.Δ. «Περί Κανονισμού Πυροσβεστικής Σχολής», με το οποίο ρυθμίστηκαν, μεταξύ των πολλών άλλων και τα των εισιτηρίων και εξιτηρίων εξετάσεων και τα διδασκόμενα μαθήματα στην Σχολή. Ενδεικτικά, στο άρθρο 73 του Β.Δ. τούτου, καθορίζονται τα διδακτέα μαθήματα στο Τμήμα Ανθυποπυραγών, τα οποία είναι:
1. Πυροσβεστική Νομοθεσία (Νόμοι-Διατάγματα-Κανονισμοί),
2. Πυροσβεστική Τέχνη
3. Γενική Φυσική
4. Χημεία
5. Οικοδομική-Σχέδιον
6. Ελληνικά
7. Ποινικόν Δίκαιον
8. Ποινική Δικονομία
9. Επιστημονική Ανακριτική
10. Κανονισμός Ασκήσεων
11. Μηχανολογία Αυτοκινήτου(θεωρία-οδήγηση, συντήρηση και επισκευή)
12. Σουηδική Γυμναστική
13. Μαθηματικά
14. Διεξαγωγή Εσωτερικής Υπηρεσίας των Π.Υ.(αλληλογραφία-υπηρεσιακά βιβλία-Διαχειριστικά)
15. Αγγλικά
16. Στοιχεία Αεροναυπηγικής και Ναυπηγική
17. Υγιεινή-Πρώτες Βοήθειες, και χωρίς βαθμό: Ηθική και Κοινωνική αγωγή, Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου, Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου, Στοιχεία Αστικού Δικαίου, Στοιχεία Πολιτικής Δικονομίας, Πολιτική Άμυνα, Λογιστική, Αθλητισμός, διευθυνόμενες ομιλίες και διάφορα άλλα μαθήματα σε μορφή διαλέξεων, κατά την κρίση του Υπουργού Δημόσιας Τάξεως.
Με την ίδρυση της παραγωγικής Σχολής Αξιωματικών και Αρχιπυροσβεστών, επέρχεται ριζική αλλαγή στην βαθμολογική εξέλιξη των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, οι οποίοι, για να προαχθούν στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστου και δυσκολότερα στον βαθμό του Ανθυποπυραγού, πρέπει να μελετήσουν και προετοιμαστούν για πολύ χρόνο, να επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις μεταξύ των πρώτων που θα συμπληρώσουν τον αριθμό των εισακτέων, να φοιτήσουν στην Πυροσβεστική Σχολή, να υποστούν τις τμηματικές και εξιτήριες εξετάσεις της διετούς ή τριετούς φοιτήσεως, να περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων και αποφοιτώντων και κατά την σειρά που θα κατέχουν στον πίνακα αυτόν να προαχθούν και να καταλάβουν τον βαθμό.
Η Πυροσβεστική Σχολή, αφού λειτούργησε για δέκα χρόνια στις κτιριακές εγκαταστάσεις της οδού Σαρρή, μέσα σε περιορισμένο χώρο, απέκτησε σήμερα σύγχρονες δικές της εγκαταστάσεις στο Καλυφτάκι Κάτω Κηφισιάς, στην οδό Μάτσα 32.
Πρώτος Διοικητής της Πυροσβεστικής Σχολής, κατά την έναρξη της λειτουργίας της, ήταν ο Αντιπύραρχος Βασίλειος Κάτσουλας που φρόντισε, από το ξεκίνημα, να γίνει η Σχολή αυτή ισάξια των Σχολών των άλλων Σωμάτων.
Από το 1972 λειτουργεί περιοδικά Παράρτημα της Σχολής Πυροσβεστών και στην Θεσσαλονίκη (Αγία Τριάδα, Σίνδο), ενώ από το 1999 Λειτουργεί και Παράρτημα της Σχολής Πυροσβεστών στα Βίλια Αττικής.
Το 1993 με το Π.Δ.329/93 μετονομάζεται η Πυροσβεστική Σχολή σε Πυροσβεστική Ακαδημία και το Τμήμα Ανθυποπυραγών γίνεται ισότιμο των ΑΕΙ, ενώ το 1997 με το Π.Δ. 239/97 τα Τμήματά της μετονομάζονται σε Σχολές.

 

Η Ιστορία της Πυροσβεστικής Εκπαίδευσης

Με το Διάταγμα της 20ης Ιουνίου 1931, περί κανονισμού της διεξαγωγής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εν τω Κράτει, {180, τεύχος Α΄, Φ. Ε. Κ./ 3ης Ιουλίου 1931}, καθιερώθηκε το υποχρεωτικό της εκπαίδευσης των κατασσόμενων στο Πυροσβεστικό Σώμα και οι τρόποι εκπαίδευσης τους.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του Διατάγματος, τα ειδικά μαθήματα, υποχρεωτικά παρακολούθησαν όλοι οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και δόκιμοι, από του βαθμού Υποδιοικητού β΄ τάξεως και άνω, ενώ απαλλάχθηκαν μόνο της υποχρέωσης για εξετάσεις.

 

Την όλη διεύθυνση της εκπαιδεύσεως είχε ο Γενικός Επιθεωρητής Αλκιβιάδης Κοκκινάκης, βοηθούμενος από γνωμοδοτικό Συμβούλιο των Καθηγητών, που είχε την ευθύνη καταρτισμού του αναλυτικού προγράμματος και τον τελικό έλεγχο των εξετάσεων.
Η εκπαίδευση περιλάμβανε:
1. τα θεωρητικά μαθήματα:
α) Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και πειθαρχίας του Π.Σ.
β) Τρόποι κατασβέσεως των διαφόρων ειδών πυρκαγιών.
γ)Περιγραφή των διαφόρων εργαλείων και εξαρτημάτων και τρόπος χειρισμού αυτών
δ)Περιγραφή πυροσβεστικών οχημάτων και τρόπος χειρισμού αυτών
ε) Γνώσεις Αρχιτεκτονικής
στ) Γνώσεις Φυσικής
ζ) Γνώσεις Χημείας
η) Θεωρητική ανάπτυξη του αυτοκινήτου
2. τα πρακτικά μαθήματα:
α) Σουηδική Γυμναστική
β) Ειδική Πυροσβεστική Γυμναστική
γ) Ασκήσεις με πυροσβεστικά μηχανήματα και εξαρτήματα
δ) Οδήγηση αυτοκινήτων.
Την εκπαίδευση των δοκίμων πυροσβεστών των πέντε πρώτων σειρών, ανέλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αθηνών, με την προσωπική επίβλεψη του Γενικού Επιθεωρητού. Καθηγητές ορίσθηκαν Αξιωματικοί του Σώματος και επιστήμονες μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που ήταν Δημόσιοι Υπάλληλοι του τότε Υπουργείου Συγκοινωνίας.
Ειδικότερα, κατά την 3η εκπαιδευτική σειρά λειτούργησε εκπαιδευτικό παράρτημα και στη Θεσσαλονίκη, για το λόγο ότι οι πυροσβέστες που κατετάγησαν και παρουσιάστηκαν εκεί δεν ήταν δυνατό να αποσπασθούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αθηνών, γιατί ορίζονταν παράλληλα και σε υπηρεσία πυρκαγιάς.
Με την υπ΄ αριθ. 3799 Φ.Δ. 25/8 της 10ης Σεπτεμβρίου 1936 Διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ιδρύθηκε στην Αθήνα Πυροσβεστική Σχολή, για την εκπαίδευση των δοκίμων πυροσβεστών της 6ης Εκπαιδευτικής σειράς και απαλλάχτηκε η Π.Υ. Αθηνών της ευθύνης εκπαιδεύσεως.
Όπως φαίνεται από τη Διαταγή του Αρχηγείου, οι δόκιμοι πυροσβέστες, όπως από το 1930, έτσι και τώρα ορίζονταν παράλληλα και σε υπηρεσία α΄και β΄ εξόδου πυρκαγιάς, σαν βοηθοί ομάδων προσβολής του πυρός, αγγελιοφόροι, βοηθοί σκευοφόρων, βοηθοί υδροφόρου αντλίας και πυροσβέστες ασχολούμενοι στις εκκαθαρίσεις μετά τη κατάσβεση. Η Πυροσβεστική αυτή Σχολή στεγάστηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της οδού Μουρούζη, όπως βρίσκονταν και οι ειδικές εγκαταστάσεις εκπαιδεύσεως.
Όπως φαίνεται από τα προγράμματα εργασίας και εκπαιδεύσεως, η ημερήσια εκπαίδευση ήταν πολύωρη, σκληρή και επίπονη και αποσκοπούσε στη σκληραγωγία και ταχεία εκτέλεση πυροσβεστικών επεμβάσεων και εργασιών.
Μεγαλύτερη προσοχή δινόταν στην ειδική πυροσβεστική γυμναστική και τις πυροσβεστικές ασκήσεις στον Πύργο και την Σήραγγα, για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των σωματικών δυνάμεων, που είναι βασικές προϋποθέσεις για την εκτέλεση του επικίνδυνου έργου των πυροσβεστών. Τη γυμναστική, Γενική και Ειδική Πυροσβεστική, καθώς και τις ειδικές πυροσβεστικές ασκήσεις, δίδασκαν στη Σχολή Αξιωματικοί με πείρα. Αυτοί εκτελούσαν πρώτοι την μία μετά την άλλη άσκηση, με απόλυτη ακρίβεια σχήματος και ευρυθμίας, προκειμένου οι δόκιμοι να έχουν ζωντανή παράσταση των στάσεων και κινήσεων και μετά από δύο ή τρεις επαναληπτικές υποδείξεις, έδιναν παραγγέλματα στους δοκίμους για την εκτέλεση και παρακολουθούσαν την πρόοδο. Η θεωρητική κατάρτιση περιοριζόταν σε στοιχεία Οικοδομικής, Φυσικής και Χημείας, προκειμένου οι δόκιμοι να γνωρίσουν τα στοιχεία των οικοδομών και τις ιδιότητες των προϊόντων της καύσεως των καυσίμων υλικών, για να είναι σε θέση να εκτελούν το έργο τους με εμπιστοσύνη και να προφυλάσσονται από τις καταρρεύσεις και τα δηλητηριώδη προϊόντα της καύσεως.
Τέλος, έπρεπε να μαθαίνουν με λεπτομέρειες τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα, μηχανήματα, εργαλεία και εξαρτήματα, καθώς και τη λειτουργία και χρήση τους, για να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν χωρίς προβλήματα στις πυρκαγιές ή άλλες επεμβάσεις τους.
Μετά τον πρώτο μήνα της εκπαιδεύσεως άρχιζαν εντατικές ασκήσεις κατασβέσεως πυρκαγιών με τα υπάρχοντα μέσα και υλικά κατασβέσεως και ασκήσεις διασώσεως κινδυνευόντων ατόμων και παροχής πρώτων βοηθειών, καθώς και ειδικές ασκήσεις επιδείξεων. Για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους του κλάδου των Οδηγών η εκπαίδευση γινόταν βασικά , σε θέματα οδηγήσεως των πυροσβεστικών αυτοκινήτων, στο χειρισμό των αντλιών και στην συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων. Η εκπαίδευση περιλάμβανε ασκήσεις θεωρητικές και πρακτικές επί των αυτοκινήτων της Υπηρεσίας, καθώς και ασκήσεις επί των καθηκόντων των οδηγών στις πυρκαγιές και εργασιών στο Πυροσβεστικό Συνεργείο.

 Πηγή: www.fireservice.gr