ΝΕΑ
Δευτέρα, 30 Μάιος 2016
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 arxigeio2


Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) έχει την έδρα του στην Αθήνα και είναι η ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος.

Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος διαρθρώνεται σε δύο Κλάδους:

 

  • A΄ Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων.
  • Β΄ Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξη.

 

Τους Κλάδους καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου.

 

Ο Α’ Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων χειρίζεται τα θέματα πυρόσβεσης και δασοπυρόσβεσης, διάσωσης, εναέριων μέσων και της προληπτικής πυροπροστασίας.

Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Πυρόσβεσης – Διάσωσης,

β. Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης,

γ. Διεύθυνση Εναέριων Μέσων,

δ. Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας και

ε. Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας.

 

Ο Β΄ Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης, εκπαίδευσης, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, άσκησης των δημοσίων και διεθνών σχέσεων, υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, στέγασης των Υπηρεσιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Επίσης, χειρίζεται θέματα σύνταξης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, προμηθειών και άλλων οικονομικών υποθέσεων, ασφαλιστικά και κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά.

 

Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Προσωπικού,

β. Διεύθυνση Οργάνωσης – Νομοθεσίας,

γ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης,

δ. Διεύθυνση Πληροφορικής – Επικοινωνιών,

ε. Διεύθυνση Τεχνικών και

στ. Διεύθυνση Οικονομικών.

 

Πηγή: www.fireservice.gr

 athinon13athninon21athinon21


athinon22